środa, 6 kwietnia 2011

unpolished 6 MILAN

W kwietniu 2011 podczas największych i najbardziej prestiżowych targów meblowych w Mediolanie zostanie zaprezentowana specjalna edycja wystawy UNPOLISHED 6 - YOUNG DESIGN FROM POLAND / MILAN. Młodzi, polscy projektanci pokażą swoje najciekawsze prace w ramach Ventura Lambrate 2011 - wydarzenia, w którym uczestniczą uznani twórcy z całego świata.

UNPOLISHED 6 - YOUNG DESIGN FROM POLAND / MILAN jest kolejną, 6 edycją wystawy prac polskich projektantów, która po raz pierwszy została przedstawiona europejskiej publiczności w 2009 roku w Brukseli. Od 2 lat, z powodzeniem, wystawa jest prezentowana w najważniejszych europejskich ośrodkach designu, promując polskie wzornictwo i sztukę użytkową. UNPOLISHED 6 - YOUNG DESIGN FROM POLAND / MILAN" jest najlepszym dowodem na to, że polski design cieszy się dużym zainteresowaniem.

Kuratorami wystawy są uznani eksperci i autorytety w dziedzinie polskiego i światowego designu: Agnieszka Jacobson-Cielecka i Paweł Grobelny.

Wystawa UNPOLISHED 6 - YOUNG DESIGN FROM POLAND / MILAN prezentuje najbardziej charakterystyczne dla polskiego współczesnego wzornictwa dokonania 12 polskich projektantów i grup projektowych: Agnieszki Bar, Aze design, Betonu (Marta Rowińska + Lech Rowiński), Agnieszki Czop i Joanny Rusin, Gogo, Kosmos Project, Bogdana Kosaka, Malafora (Agata Kulik-Pomorska + Paweł Pomorski), Kariny Marusińskiej, Bartosza Muchy, Moniki Patuszyńskiej, Magdaleny Trzcionki.

Wystawa UNPOLISHED 6 - YOUNG DESIGN FROM POLAND / MILAN została zorganizowana staraniem Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli (www.muzeum.stalowawola.pl) przy wsparciu Ambasady RP w Rzymie (www.rzym.polemb.net) i Instytutu Adama Mickiewicza (www.iam.pl).

niedziela, 12 grudnia 2010

"Zakaz parkowania"-wystawa ceramiki i szkła w garażuSto­wa­rzy­sze­nie Forum Cera­mi­ków zapra­sza na wer­ni­saż wystawy „Zakaz par­ko­wa­nia” do nowo­pow­sta­łej gale­rii arty­stycz­nej „CuG –gale­ria gara­żowa”. Gale­ria mie­ści się w podwó­rzu budynku przy ul. Zie­mo­wita 1, tuż przy zna­nej wta­jem­ni­czo­nym Pra­cowni Rzeźby i Cera­miki. To nowa, kolejna ini­cja­tywa arty­styczna „ceramików” .

- Nie cze­ka­jąc aż przyjdą dni hossy dla żądnych spo­tka­nia ze sztuką , uru­cha­miamy gale­rię arty­styczną w … garażu. Jakie czasy dla sztuki taka gale­ria, ale nie możemy cze­kać, musimy dzia­łać, mniej ważne jest gdzie, ważne jak, a zaczy­namy moc­nym akcen­tem – zapew­nia Alek­san­dra Kwo­lek kura­tor gale­rii — wystawą zbioru prac arty­stów, naszych przy­ja­ciół. Na wysta­wie prace prezentuje:

Alek­san­dra Gra­bara (cera­mika), Kata­rzyna Handz­lik (rzeźba cera­miczna), Maciej Kali­szan (foto­gra­fia), Gabriela Kieł­czew­ska – Sło­wi­kow­ska (cera­mika), Mał­go­rzata Kren­to­wicz (rzeźba cera­miczna), Maria Kub­czak – Zaja­dacz (rzeźba cera­miczna), Alek­san­dra Kwolek(rzeźba cera­miczna), Joanna Lewandowska(rzeźba cera­miczna), Szy­mon Mali­now­ski (rzeźba), Maciej Pokora (foto­gra­fia), Michał Pusz­czyń­ski (rzeźba cera­miczna), Kata­rzyna Pyka (witraż), Sybilla Ska­łuba (gra­fika), Mag­da­lena Trzcianka (szkło), Miro­sław Wszo­łek (malarstwo), ,

Zain­te­re­so­wani bez trudu roz­po­znają arty­stów o uzna­nym dorobku, któ­rych prace są w gale­riach na całym świe­cie. Pod­czas wer­ni­sażu z więk­szo­ścią z nich będzie można poroz­ma­wiać bez­po­śred­nio. Wystawa nie ma jed­no­li­tego arty­stycz­nego prze­sła­nia, to raczej spo­tka­nie z inte­re­su­ją­cym dzie­łem i jego twórcą oraz pokaz poten­cjału gale­rii i środo­wi­ska „ceramików”.

„ Z jed­nej strony chcemy potwier­dzić, że kon­se­kwent­nie two­rzymy przy Zie­mo­wita 1 arty­stycz­nie gorący punkt na mapie Gli­wic, miej­sce spo­tkań dla ludzi zain­te­re­so­wa­nych sztuką, z dru­giej liczymy, że poziom przy­go­to­wa­nej pre­zen­ta­cji pozwoli nam pozy­skać zaufa­nie spon­so­rów jak i władz mia­sta do wspar­cia nas w dal­szych pla­no­wa­nych działaniach.”

W pla­nach gale­rii jest orga­ni­za­cja dwóch, trzech wystaw rocz­nie pre­zen­tu­ją­cych prace uzna­nych arty­stów pol­skich i zagra­nicz­nych . W gale­rii będą pre­zen­to­wane głów­nie cera­mika i szkło, ale także znaj­dzie się miej­sce dla pozo­sta­łych dzie­dzin sztuki. Pomię­dzy tymi waż­nymi wyda­rze­niami , na co dzień, gale­ria będzie pre­zen­to­wać prace środo­wi­ska sku­pio­nego wokół Pra­cowni Rzeźby i Cera­miki .
Wię­cej o gale­rii, pra­cowni rzeźby i cera­miki można zna­leźć na stro­nie www.s.cuforum.pl.

Wer­ni­saż wystawy „ Zakaz Par­ko­wa­nia” odbę­dzie się: 11 grud­nia o godz. 18:00.
Miej­sce: „CuG– gale­ria gara­żowa” , Gli­wice ul. Zie­mo­wita 1
Kura­tor wystawy: Alek­san­dra Kwo­lek, Tel.: 608 724 022; email: aleksandra@kwolek.eu
Orga­ni­za­tor: Sto­wa­rzy­sze­nie Forum Cera­mi­ków, artceramika@gmail.com;

czwartek, 26 sierpnia 2010

23.09.2010 POKŁADY DESIGNU - WYSTAWA DESIGNERÓW ZE ŚLĄSKA


Przez dwa tygodnie, w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, będącej dumą śląskiej kultury i architektury, będzie można zobaczyć prace, docenianych w kraju i za granicą, projektantów z regionu. Wystawa „Pokłady designu”, która towarzyszy Kongresowi Kultury Województwa Śląskiego 2010 będzie pierwszą tego typu wspólną prezentacją najlepszych prac designerów 2d i 3d.
Wystawa „Pokłady designu”, prezentuje wybrane realizacje projektantów mocno osadzonych w realiach Śląska – bądź poprzez swoje pochodzenie i miejsce pracy czy też za sprawą silnej inspiracji kulturą śląską. W ramach Kongresu Kultury Województwa Śląskiego pokazani będą najprężniej działający projektanci, których realizacje bezpośrednio przekładają się lub mogą się przełożyć na język biznesu, wpływając tym samym docelowo na rozwój gospodarki naszego kraju.

Wystawa pokaże różnorodność śląskiego designu, od projektów studenckich, poprzez alternatywne projektowanie, aż po projekty już funkcjonujące na rynku. Wiele z prezentowanych realizacji udowodni jak ogromny potencjał tkwi w młodym pokoleniu projektantów oraz jakże niezwykle ważny dla kultury i gospodarki regionalnej jest design. Każdy z prezentowanych projektów charakteryzuje się oryginalnością i siłą, która sprawia, że nasze wzornictwo ma szansę zaistnieć zarówno na polskim jak i na zagranicznym rynku. Jest to niezbity dowód, na to, że Śląsk jest kopalnią inspiracji i miejscem, gdzie design prężnie się rozwija.

Wśród wystawianych prac zobaczymy wybrane realizacje 2D i 3D, w tym:

- projektantów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Twórców Grafiki Użytkowej (STGU),
- studentów należących do Koła Naukowego Wzornictwa ASP w Katowicach,
- Kolektywu HAJA,
- nagrodzone prace laureatów konkursu „Śląska Rzecz”, organizowanego przez Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie,
- MOHO Design i CODE,
- KAFTI Design,
- Magdaleny Trzcionki,
- Bogdana Kosaka,
- Grupy projektowej Zaria,
- Kasi Molickiej i Michała Sowy,
- Marcina Kratera,
- www.palapa.pl

niedziela, 13 czerwca 2010

DMY-Berlin Festiwal 2010 wystawa UNPOLISHED 2 i 3Przed nami wystawy UNPOLISHED 2 i UNPOLISHED 3 — YOUNG DESIGN FROM POLAND – w BERLINIE i NEUMÜNSTER.
W dniu 9 czerwca 2010 r. na znanym w całej Europie festiwalu designu DMY w Berlinie, który w tym roku po raz pierwszy odbędzie sie w obiektach dawnego berlińskiego portu lotniczego, zostanie otwarta wystawa „UNPOLISHED 2 — young design from Poland” – kompleksowa prezentacja współczesnego polskiego designu. Na wystawie przedstawione zostaną najnowsze prace i dokonania młodych polskich projektantów w tym między innymi: Aze, Beton, Malafor. Będzie to druga edycja wystawy, która w minionym roku wzbudziła ogromne zainteresowanie publiczności festiwalu Design September w Brukseli.
Wystawa „UNPOLISHED 2 — young design from Poland” wzbogacona o prace kolejnych projektantów jako „UNPOLISHED 3 — young design from Poland” pojedzie z Berlina do Neumünster, gdzie od 27 czerwca do 22 sierpnia 2010 będzie prezentowana w Muzeum Tuch+Technik.
Po raz pierwszy zaprezentowaliśm prace młodych polskich projektantów we wrześniu 2009 r. na festiwalu DESIGN SEPTEMBER w Brukseli. Polskie dokonania artystyczne wzbudziły zainteresowanie profesjonalistów, koneserów sztuki nowoczesnej i publiczności. Okazało się, że polskie wzornictwo jest atrakcyjne dla europejskiego odbiorcy. – wyjaśnia Agnieszka Jacobson Cielecka, kurator wystawy. Wystawa UNPOLISHED jest projektem cyklicznym – co roku pojawiają się przecież nowi twórcy, przybywa interesujących projektów artystycznych wartych pokazania w Europie. W tym roku do grona uznanych artystów dołączyli Krystian Kwieciński (Y parametric table), grupa Kompott (skrzynki), Strawberry Kingdom (Good King Henry), Monika Patuszyńska.

Większość projektantów i grup projektowych prezentowanych na wystawach UNPOLISHED 2 i UNPOLISHED 3 należy do pokolenia trzydziestolatków. To, zdaniem kuratorów, najbardziej interesująca grupa polskich twórców. Wykształceni już po zmianie ustroju w Polsce, w większości nie tylko projektują, ale także zajmują się produkcją i promocją własnej twórczości. Inspiracją dla niektórych twórców jest polska tradycja, kultura materialna czy rzemiosło. Surowe drewno użyte przez Gogo czy Malafora, nawiązanie do nicianych koronek u Aze, Agnieszki Czop i Joanny Bylickiej – wszyscy korzystają z powszechnie dostępnych materiałów i tradycyjnych metod wytwarzania. Nowością jest natomiast skala przedmiotu i jego funkcja. Wiele prac cechuje żart, ironia, balansowanie na granicy designu i sztuki, przewrotne poczucie humoru czy dystans do klasycznych dei nicji designu. Takie są prace Moomoo, DBWT, Agnieszki Bar czy Betonu. Jeszcze inny wątek to fascynacja materiałem i technologią wytwarzania, szczególnie zauważalna w pracach Moniki Patuszyńskiej, Magdaleny Trzcionki czy Kariny Marusińskiej.

Wybierając prace i projektantów szukaliśmy najbardziej charakterystycznych elementów polskiego wzornictwa, cech wyróżniających nas na tle innych projektantów. Przygotowując takie wystawy zawsze stajemy przed pytaniem co właściwie chcemy udowodnić? Czy to, że Polacy projektują jak wszyscy? Czy, że projektują inaczej niż wszyscy? – zwraca uwagę kurator wystawy Agnieszka Jacobson-Cielecka. Na pewno szczególny jest proces tworzenia i dobór materiałów. Projektanci sięgają po materiały dostępne, niedrogie i naturalne: drewno, płyty osb i mdf, i lc, czy materiały z odzysku. Najczęściej też wykonują swoje obiekty sami lub przy pomocy lokalnych rzemieślników. Większość prezentowanych prac to prototypy, unikaty lub limitowane serie.

Na wystawie w Berlinie zobaczymy prace: Aze Design, Agnieszki Bar, DBWT, Kompott, Bogdana Kosaka, Krystiana Kwiecińskiego, Lapolki, Malafora, Kariny Marusińskiej, Moomoo Architects, Pleców,Strawberry Kingdom.

Do ekspozycji w Neumünster dołączą: Beton, Joanna Bylicka, Grzegorz Cholewiak, Gogo, Agnieszka Kajper, Bartosz Mucha, Monika Patuszyńska, Puff -Buff Design, Joanna Rusin i Agnieszka Czop, Magdalena Trzcionka.

Wystawy UNPOLISHED 2 oraz UNPOLISHED 3 zorganizowane zostały staraniem Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przy wsparciu Instytutu Polskiego w Berlinie, Konsulatu Polskiego w Hamburgu, Instytutu Adama Mickiewicza i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

UNPOLISHED 2: w ramach festiwalu DMY 9—13 czerwca 2010 / Flughafen Berlin Tempelhof / Platz der Luftbrucke 5 / Berlin / www.dmy-berlin.com

UNPOLISHED 3: 27 czerwca—22 sierpnia 2010 / Tuch+Technik Museum / Kleinl ecken 1 / Neumünster / www.tuch-und-technik.de

kuratorzy: Agnieszka Jacobson-Cielecka + Paweł Grobelny

AGNIESZKA JACOBSON-CIELECKA – kuratorka wielu wystaw i dziennikarka, znawczyni i popularyzatorka współczesnego designu. Dyrektor artystyczna festiwalu Łódź Design 2008—2010 (www.lodzdesign.com). Współpracuje z wieloma instytucjami kultury w Polsce i za granicą, organizując wystawy polskiego i międzynarodowego designu. Zajmuje się też popularyzacją designu i projektantów. W latach 2000–2007 redaktor naczelna polskiej edycji Elle Decoration. Absolwentka wydziału malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

PAWEŁ GROBELNY – designer, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Laureat wielu konkursów projektowych między innymi „LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy for Young Creators 2005/2006”, „Parckdesign 2008”, „Prodeco 2006 – Młody Projektant”, „Prodeco 2008”, „Machina Design Award 2009” oraz wyróżnienia honorowego w ramach konkursu „h e new subjectivity in design” zorganizowanego przez Galerię Narodową Zachęta w Warszawie i British Council. Zajmuje się projektowaniem mebli, wnętrz, przestrzeni publicznych, a także organizacją wystaw designu.

niedziela, 2 maja 2010

ARCHDAYS 2010Podczas Dni Architektury i Dizajnu w Bratysławie zaprezentowana zostanie wystawa
"Młody polski szklany dizajn".

czas trwania : 10 maja– 10 czerwca 2010
Instytut Polski, Námesti SNP 27, Bratysława

www.archdays.sk